۱- تنش و کرنش پسماند را تعریف نمایید.

۲- در رابطه مربوط به تنش حرارتی چه پارامترهایی از ماده دخیل است.

لطفا به سوالات زیر در قالب کامنت پاسخ دهید.

1- تعریف مدول الاستیسیته را بیان نمایید.

2- هنگامی که گفته می شود که یک ماده دارای مدول الاستیسیته بالاتری نسبت به ماده دیگر است. این مفهوم چه چیزی را بیان می کند.

سوالات سری اول

مقاومت مصالح رشته طراحی صنعتی

لطفا به سوالات زیر به صورت قرار دادن کامنت پاسخ دهید.

1- مفهوم تنش و کرنش را به صورت ساده شرح دهید.

2- منظور از تنش تسلیم یک ماده چیست و هنگامی که یک ماده به آن برسد چه اتفاقی می افتد.