سوالات سری اول

سوالات سری اول

مقاومت مصالح رشته طراحی صنعتی

لطفا به سوالات زیر به صورت قرار دادن کامنت پاسخ دهید.

1- مفهوم تنش و کرنش را به صورت ساده شرح دهید.

2- منظور از تنش تسلیم یک ماده چیست و هنگامی که یک ماده به آن برسد چه اتفاقی می افتد.