جناب مهندس محسن محلوجیان

جناب مهندس محسن محلوجیان

مدیر عامل

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

جناب مهندس بابک منافی

جناب مهندس بابک منافی

عضو هیئت مدیره

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

جناب آقای مسعود محلوجیان

جناب آقای مسعود محلوجیان

نایب رئیس هیئت مدیره - مدیر امور حقوقی و قراردادها

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
متخصص امور قراردادها

جناب مهندس مصطفی محبت پور

مدیر تولید
جناب مهندس سید شهاب جعفرزاده

جناب مهندس سید شهاب جعفرزاده

سرپرست تیم طراحی

فارغ التحصیل مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جناب مهندس عبدالله طالبی

عضو تیم
جناب مهندس سیامک میکائیلی

جناب مهندس سیامک میکائیلی

عضو تیم

جناب آقای علیرضا مرادی

عضو تیم

جناب آقای حسین رسولی

عضو تیم

جناب آقای محمد حسین ابوالقاسمی

عضو تیم

جناب آقای علی علی محمدی

عضو تیم

سرکار خانم عاطفه رحمانی سامانی

عضو تیم

سرکار خانم فائزه آب رون

عضو تیم