فرآیند پرسکاری در کانال های هم مقطع زاویه دار به روش اصطکاکی اغتشاشی برای اولین بار در سال 2016 توسط آقایان بابک منافی و مهدی سعیدی ارائه گردید. برای دیدن این مقاله اینجا را کلیک نمایید. در این پروژه از مهندسی به کمک کامپیوتر استفاده گردیده است.

 

شرح روش:

در این روش نوین، فرآیند پرسکاری در کانال های هم مقطع زاویه دار به شیوه معمول انجام می شود با این تفاوت که بیلت اولیه توسط اتصالی به پانچ متصل شده است و پانچ دارای حرکت دورانی در حین پرسکاری می باشد.

فرآیند پرسکاری کانال های هم مقطع زاویه دار به روش اصطکاکی اغتشاشی

فرآیند پرسکاری کانال های هم مقطع زاویه دار به روش اصطکاکی اغتشاشی

در شکل بالا اصول فرآیند نشان داده شده است. این فرآیند نوین، مقدار کرنش بالایی را به ماده در حین پروسه وارد می نماید که می تواند خواص مکانیکی ماده را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. در شکل زیر کانتور سرعت بین فرآیند ساده (a) و فرآیند نوین (b) نشان داده شده است.

کانتور سرعت

کانتور سرعت

مشاهده می شود که ماده به صورت دورانی در حال حرکت می باشد که نوع جریان ماده در هنگام فرآیند به صورت مارپیچی می باشد.

خوبی فرآیند نوین این می باشد که مانند روش سنتی ECAP،این روش می تواند در چند پاس انجام شود و ماده فرآوری شود. در زیر کانتور کرنش وارده شده بر ماده در حالت های فرآیند سنتی (a)، فرآیند نوین-یک پاس (b)، فرآیند نوین-دو پاس (c) نشان داده شده است.

کانتور کرنش

کانتور کرنش

مشاهده می شود که تا مقدار کرنش 30 به ماده در حین فرآیند وارد می شود که می تواند خواص مکانیکی ماده را بهبود دهد.

این فرآیند توسط نرم افزار Deform مدلسازی شده است.